top of page
Zomer zonsondergang

Algemene
voorwaarden

1.png

De kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden SALTY 

 

Deze gebruiksvoorwaarden (deze "Algemene voorwaarden") vormen de overeenkomst tussen de www.saltykitesurfschool.com-website (deze "Site"), die eigendom is van, wordt beheerd en onderhouden door "Salty" met btw-nummer BTW : BE 0810 881 792, en elke gebruiker die het gebruik van deze website regelt. Salty ("wij", "ons", "onze") willen dat elke bezoeker van deze site een veilig en plezierig bezoek heeft, daarom hebben we de volgende algemene voorwaarden opgesteld, zodat wij (en u) weten wat ze kunnen verwachten van elkaar. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

 

Definities 

Salty: Salty Kitesurfschool en alle werkzame personen van Salty kitesurfschool

De cursist: de afnemer en/of deelnemer van een dienst, evenement of product van Salty 

Activiteit: een kitesurfkamp, een kitesurfles, wingfoilles, e-foil les en/of een andere georganiseerde dienst of product door of van Salty

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van een aankoop 

Bedenktijd: de tijd waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht 

Wijzigen: de activiteit verplaatsen naar een ander moment en/of wijzigingen aanbrengen in de samenstelling van het aantal deelnemers en/of vorm van een activiteit. 

Watersportverzekering: een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor watersport activiteiten inclusief kitesurfen, e-foilen en wing foilen

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die wordt gesloten tussen Salty en een wederpartij. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op iedere dienst, evenement en of product.

2. Op iedere overeenkomst tussen Salty en een wederpartij is het Belgische recht van toepassing. 

 

Artikel 2 Offertes 

1. Uitgegeven offertes door Salty kunnen prijsopgaven en programma-voorstellen of tijdsindelingen bevatten. 

2. Aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. 

3. Offertes van Salty zijn 2 weken geldig, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 3 Overeenkomsten 

1. Overeenkomsten door Salty en de wederpartij kunnen schriftelijk of mondeling worden afgesloten. 

2. Degene die een activiteit boekt voor andere personen is hoofdelijk aansprakelijk voor die personen. 

    3. Schriftelijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten per email, whatsapp, sms,

of via het online boekingssysteem. 

4. Een overeenkomst inhoudende een geboekte kitesurfles is pas definitief bij een schriftelijke bevestiging door Salty. 

5.  Alle les aanbiedingen van Salty zijn vrijblijvend en Salty behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
 

Artikel 4 Betaling 

1. Het deelnemen aan activiteiten van Salty is enkel mogelijk wanneer er op voorhand voor de activiteit betaald is. 

2. Het deelnemen aan activiteiten van Salty is enkel mogelijk wanneer de deelnemer lid is van surfclub Westende / Nieuwpoort en / of een andere surfclub en een watersportverzekering heeft afgesloten bij WWSV. 

3. Indien Salty op de dag van aanvang van de activiteit geen bewijs heeft dat de deelnemer lid is van Surfclub Westende / Nieuwpoort of een geldige watersportverzekering heeft bij WWSV, is Salty gerechtigd de cursist(en) de deelname aan de activiteit te ontzeggen 

4. Indien Salty op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Salty gerechtigd de cursist(en) de deelname aan de activiteit te ontzeggen. 

5. Kitesurflessen kunnen via het boekingssysteem online betaald worden. Op afspraak kan er ook ter plaatse betaald worden. 

6. Bij voortijdig vertrek door de cursist is de cursist de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd aan Salty. 

7. Producten van Salty waarvoor een offerte en/of factuur is uitgegeven dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden binnen de in de offerte en/of factuur te bepalen termijn. 

8. Reserveringen voor bedrijfsuitjes, kinderfeestjes of vergelijkbare groepsactiviteiten zijn definitief na schriftelijke bevestiging van Salty en een aanbetaling van 30% door de wederpartij. 

9.  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Salty gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

 

Artikel 5 Inachtneming van de risico’s 

1. Elke cursist / deelnemer die een overeenkomst tot een activiteit met Salty is aangegaan, is zich bewust van en accepteert de risico’s en gevaren die de activiteit met zich meebrengt. 

2. Door het aangaan van een overeenkomst met Salty gaat een cursist akkoord met de moeilijkheidsgraad en zwaarte van de activiteit waaraan wordt deelgenomen.

3. Alle lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s van een cursist dienen       voorafgaand aan de activiteit kenbaar te worden gemaakt aan Salty. 

4. Het gebruik van alcohol of verdovende middelen voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden.

5. Elke cursist / deelnemer moet kunnen zwemmen in open water en in de condities van de zee op aanvang van de les. 

6. De cursist / deelnemer moet voldoende zelfredzaam zijn in het water en beschikken over een zwembrevet van minstens 200 meter. 

7. De cursist / deelnemer dient te handelen op eigen verantwoordelijkheid en zelf aansprakelijk te zijn voor enige persoonlijke ongevallen. Alsook lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden. 

8. Elke cursist / deelnemer dient een medische keuring te laten uitvoeren voor de aanvang van de Salty activiteiten en kan enkel deelnemen indien de zorgverlener beslist dat de deelnemer / cursist in staat in om deel te nemen aan de Salty activiteiten. Raadpleeg uw arts met alle medische vragen die zich kunnen voordoen tijdens de Salty activiteiten.

 

Artikel 6 Begeleiding 

1. Iedere cursist / deelnemer die een activiteit met Salty is overeengekomen, is verplicht gedurende de hele activiteit de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen. 

2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een cursist fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de cursist van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende cursist. 

3. Kitesurf instructeurs die werkzaam zijn voor Salty zijn opgeleid volgens de regels van IKO of VTS. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Salty 

1. SALTY kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige opgelopen persoonlijke en/of materiële schade. 

2. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Salty niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. 

3. Salty is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de cursist, zoals het (niet) hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; 

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een cursist in een verkeerde categorie en/of indien de cursist zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. 

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Salty en die krachtens de Belgische wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Salty kunnen worden toegerekend. 

d. diefstal en/of schade aan spullen van cursisten veroorzaakt door derden. e. gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

e. lichamelijke schade aan cursisten veroorzaakt door derden. e. gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

4. De cursist is verplicht een passende watersport-, familiale-, ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering te hebben. Salty is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering van de cursist. 

5. In het onverhoopte geval er zich toch een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Salty leidt, is deze beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Salty gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

 

Artikel 8 Aansprakelijk van de cursist 

1. De cursist, deelnemer of afnemer van een dienst of product van Salty is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of door hem ‘toegelaten’ derden. Onder voornoemde schade wordt ook

(maar niet alleen) verstaan, het verliezen van objecten in de zee die toebehoren aan Salty. 

2. Indien er tijdens een kitesurfles door het toedoen of (na)laten van een cursist van Salty schade wordt geleden aan kitesurfmateriaal van Salty of derden, zullen de kosten voor deze schade worden toegewezen aan de cursist. 

 

Artikel 9 Herroepingsrecht 

1. De bedenktijd voor online en telefonisch afgesloten producten en diensten bedraagt 14 dagen. 

2.  De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst. 

3. Het staat de cursist vrij een activiteit binnen de bedenktijd te herroepen. De overeenkomst wordt dan ontbonden. Salty mag vragen naar de opgave van reden voor de herroeping maar het staat de cursist vrij om te weigeren opgave van reden te geven. 

4. Herroeping dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Salty. 

5. Bij herroeping wordt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen overgemaakt op de rekening van de cursist. 

6. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van de cursist. 

7. In het geval een cursist een kitesurfles binnen de bedenktijd van 14 dagen vastlegt, of heeft vastgelegd in het rooster van Salty, stemt de cursist in met de start van de dienst en verklaart de cursist dat hij afziet van de bedenktijd. Het gevolg van het inplannen van een kitesurfles binnen de bedenktijd is dat de kitesurfles niet meer herroepen kan worden. 

 

Artikel 10 Wijzigen van de activiteit 

1. Kitesurfen is een weersafhankelijke sport. Windkracht, windrichting, opgaand en afgaand tij, regen en onweer zijn allemaal van invloed op het kunnen door laten gaan van een activiteit. Salty doet er alles aan om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de weersvoorspellingen. 

2. Het staat Salty vrij om op ieder moment een activiteit te wijzigen. 

3. Salty heeft het recht een activiteit te wijzigen wanneer er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn. In het geval de activiteit wordt gewijzigd door te weinig deelnemers, zal Salty de cursist een gereduceerd tarief aanbieden voor het volgen van de activiteit in een kleinere groep op dezelfde dag, dan wel de geboekte cursus verplaatsen naar een ander moment. 

4. Wijzigingen van een activiteit worden zo snel mogelijk door Salty doorgegeven aan de cursist. 

5. Het wijzigen van een activiteit door Salty leidt niet tot het retourneren van het aankoopbedrag. 

6. Het gevolg van het wijzigen van een activiteit door Salty is dat deze op een ander moment zal worden ingehaald door de cursist. Om een gewijzigde activiteit opnieuw te kunnen inplannen, moet de activiteit geldig zijn. 

7. Alleen bij uitzondering kan een activiteit die gewijzigd is door Salty en die zijn

geldigheid heeft verloren, opnieuw worden ingepland. Of er sprake is van een dergelijke uitzondering staat ter beoordeling van Salty. 

8. Voor een wijziging door de cursist aan de activiteit (zoals o.a. het verplaatsen van de activiteit) wordt €80,- in rekening gebracht wanneer deze wijziging binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit aan Salty kenbaar wordt gemaakt. 

 

Artikel 11 Het gedeeltelijk niet-door kunnen laten gaan van een activiteit 

1. In het geval een activiteit gedeeltelijk niet door kan gaan omdat de weers- en windvoorspelling dit niet toelaat, kan het restant van de activiteit als tegoed worden uitgekeerd op het account van de cursist. 

2. Dit tegoed kan de cursist gebruiken als korting op de volgende te boeken kitesurfles of een van de producten van Salty. 

3. Het tegoed kan niet in natura worden uitgekeerd aan de cursist. 

Stel dat Piet een kitesurfles heeft die 3 uur duurt, maar het laatste uur is de wind weggevallen. Piet krijgt 1 uur kitesurfles in de vorm van een voucher, terug op zijn account. Dit bedrag wordt in mindering gebracht zodra Piet een nieuwe kitesurfles boekt. Hij krijgt als het ware korting op de volgende kitesurfles. 

 

Artikel 12 Geldigheid van een kitesurfles 

1. Een kitesurfles is 365 dagen geldig vanaf het moment van boeken. Deze periode wordt redelijk geacht, rekening houdend met eventuele weersafhankelijke of rooster technische wijzigingen die kunnen plaatsvinden. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om de geldigheid van de kitesurfles in de gaten te houden. Deze kan o.a. worden teruggevonden in de bevestigingsmail. 

3. Een kitesurfles die verlopen is zonder dat deze heeft plaatsgevonden, geeft geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. 

4. Een verlopen kitesurfles kan verlengd worden wanneer er sprake is van een uitzondering. Onder een uitzondering kan (maar hoeft niet) worden verstaan: zwangerschap of langdurige fysieke of mentale ziekte van de cursist. 

5. Uitzonderingen moeten worden aangetoond met bewijs (bijvoorbeeld een brief van de dokter) en staan ter beoordeling van Salty. 

6. Een uitzondering is per definitie niet het niet kunnen volbrengen van de kitesurfles door wijzigingen van Salty. 

7. Bij duolessen wordt er verwacht dat de deelnemer zelf een tweede deelnemer zoekt. Indien er geen twee personen ingeschreven zijn voor de aanvang van de duoles, heeft Salty het recht de les te annuleren. 

 

 

 

Artikel 13 Industrieel eigendomsrecht 

1. Het exclusieve eigendomsrecht van alle ontwerpen van Salty Kiteschool op de website en daarbuiten zoals logo’s, illustraties en ontwerpen op kleding- en

accessoires e.d. berust bij Salty Kiteschool. 

2. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, logo’s en andere op de website en daarbuiten getoonde zaken zijn beschermd door auteursrecht of een industrieel eigendomsrecht. 

3. Het maken van kopieën, het bijwerken, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van het geheel of een deel van de website, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Salty Kiteschool is strikt verboden. 

4. Iedere inbreuk op zowel het auteursrecht als het industriële en commerciële eigendomsrecht kan aanleiding geven tot het opstarten van een burgerlijke- en/of strafrechtelijke procedure. 

 

Artikel 14 Verzekering 

  1. SALTY kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige opgelopen persoonlijke en/of materiële schade. 

  2. Leden van surfclub Westende / Nieuwpoort zijn verzekerd voor de lessen indien zij over een ‘WWSV- Watersportverzekering’ beschikken. Niet-leden zijn niet in het bezit van deze ‘WWSV- watersportverzekering’ en bijgevolg niet verzekerd tijdens de lesactiviteit, maar kunnen tegen een kleine meerprijs een dagverzekering afsluiten. 

Artikel 15 Communicatie

15. Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Salty, dan wel tussen Salty en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Salty, is Salty niet aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Salty.

Artikel 16 Materiaal schade

16. Het gebruikte materiaal dient altijd met zorg behandeld te worden. Indien materiaal beschadigd wordt, kan Salty een financiële vergoeding vragen, equivalent aan de kostprijs van het materiaal.

 

Artikel 17 Overige bepalingen 

1. Salty houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend. 

2. Inbegrepen in de activiteiten van Salty is het gebruik van een kite, harness, bar, leash, helm, reddingsvest, wetsuit en (radiocommunicatie mits een bijbetaling van €15 per les). 

3. Alle cursisten die lessen volgen bij Salty in Westende dienen lid te zijn van surfclub Nieuwpoort / Westende (de Kwinte) voor de aanvang van de eerste les. 

4. Wegens hygiëne is het verplicht om badkleding te dragen onder de wetsuits tijdens activiteiten van Salty. 

5. Waterschoenen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden tijdens de activiteiten van Salty.

6. Resultaten met onze trainingsschema's kunnen variëren. Lichaamsbeweging en een goed dieet zijn noodzakelijk om gewichtsverlies te bereiken en te behouden. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u met een dieet of fitnessprogramma begint en raadpleeg uw arts met alle medische vragen die zich kunnen voordoen tijdens het trainen met het Salty-programma.

Windsurf team

contacteer ons

Bedankt voor de inzending!

bottom of page